ZIRKULAR 243.- PREMIAZKO ZERGA-NEURRI GEHIGARRIAK - CECOBI